Ansedel Hans Strang

1577-1609

Född 1577 i Skottland 1 .
Död 1609-12-28 i Odensvi (H).
Hans Strang
Född 1577 i Skottland 1 .
Död 1609-12-28 i Odensvi (H).
Häradshövding
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Häradshövding
Född 1577 i Skottland 1 .
Död 1609-12-28 i Odensvi (H).
NoteringarRyttmästare vid Upplandsfanan. Kom ursprungligen från Skottland. Enligt uppgift ordnades äktenskapet med Carin genom Karl IX:s drottning Kristina, som lär ha varit en framstående äktenskapsmäklerska. Död 1609-12-28.Hans Strang hade lånat ut pengar till Johan III och fick därigenom 1577 som pant vissa gårdar i Kristdala socken, bl a Bråhult, Risinge och Brånäs.[Var uppmärksam på att vissa av uppgifterna nedan rörande HansStrang kan vara en sammanblandning med en rytteriöverste JohnStrang! Främst gäller denna osäkerhet Hans söner?, Albrekt ochHerkules...]Hans sigill som användes 1602 års riksdag är mycket likt den skotska ätten Strange of Balcaskie."Hans (Jahannes) Strang". "Var förmodligen släkt till en präst iIrvine, grefskapet Ayr, Skottland, som hette William Strang[Biographical Dictionary, III, p 410 - Dictionary of NationalBiography LU, p. 18 - Uttalas Strång] (1547-1588) tillhörande dengamla familjen "of Strang" af Balcaskie i skottska grefskapetFife." "Han har i Reval (1589 15/9) underskrivit ridderskapet ochadelns supplik till Sigismund i Polen. Han begaf sig sedan tillEngland, där han uppgifves hafva gift sig, men kom sedan återhit." "Denna uppgift (se Klerckerska samlingen) beror sannolikt påett misstag och troligen afses här en stallmästare John Strange,som var född i Stirling vid Fritz of Forth, hvilken kom tillSverige vid Johan III:s död (1592 ca), hvarvid han gick i svensktjänst och blef rytteriöfverste. Han återvände sedan tillSkottland och förde till Sverige sin hustru och sina söner, Albertoch Herkules, hvilka sägas vara stamfäder för en släkt Strange iVästmanland. [Marryat: Ett år i Sverige, Sthlm 1863, I, s 303]"."Barn: Magdalena, Karin, Albrekt?, Hercules?." [Carlsson,"Anteckningar om Kristdala socken, s 102f.]Angående thenna ätten, har man then tillförlåteliga efterrättelse,att stamfadern för henne här i Swerige har warit en wid namnJohannes Strang bördig från Skottland, som wid slutet af konungJohan then tredjes regementstid kommet hit i landet. Under konungSigismund har han waret Ryttmästare för Uplänningarne, och ärtroligt att han är then samme Hans Strang, som underskrifwet enRiksrådens samt Ridderskapet och Adelns böneskrift till konungSigismund i Pålen Dat. Revel. den 5 sept 1589, hwilken finnes ikonung Jans historia författad af Aegidio Girs. Åtminstone är thetwist, att the namnen Johannes, Jahannes och Hans ofta fordom äroom hwarannan brukade. Thenne Johannes Strang har, efter någotwistande här i Sverige, faret åter till Skottland, giftat sigther, och fått twenne söner, Albrect och Hercules; men kommettillbaka, och, som likt är, satt sig här neder att bo. Then yngresonen Hercules är stamfadren för then nu warande Strangiskasläkten, men om then äldre har man ingen efterrättelse. [STroilius, Likpredikan - Jakob Strang, Västerås, 1758, s 66]Begravd i Hults kyrka, Jönköpings län. Hade förläningar iKristdala och Sevede. Ryttmästare vid Upplandsfanan. Komursprungligen från Skottland. Enligt uppgift ordnades äktenskapetmed Carin genom Karl IX:s drottning Kristina, som lär ha varit enframstående äktenskapsmäklerska. Död 1609-12-28. Hans Strang hadelånat ut pengar till Johan III och fick därigenom 1577 som pantvissa gårdar i Kristdala socken, bl a Bråhult, Risinge och Brånäs.Ryttmästare 1593 för Upplands ryttare, av skotsk härkomst.Häradshövding i Ydre 1594-1609. Fick av Johan III 1577 sjuttongårdar, bland annat i Kristdala. Till ursprung skotsk ryttare,1589 i Reval. Död 28/12 1609. Begravd i Hults kyrka (F).Förlänades tio gårdar i Ydre och gods i Kristdala tolv stycken,bland annat Bråhult 1, Bjälebo 2 och fem stycken gårdar iGammalkil (E). Bosatt på Skälsnäs säteri, Hult sn (E) 1596,erhållet i giftet med Karin Bagge.Frälsegodsen, Småland p 222: HS försvarade Frödingehult, Frödinge(H) under Skälsnäs. P 296: Även Ingeltorp. N Möre.Frälsegodsen, Småland p 263: Ruda frälse, Högsby, hade gått i arvtill HS via hustru och sen till hans dotterdotters son LennartUlfsax död 1677, vars successor matrimonii Anders Billingberg död1709 possiderade i början av 1700-talet. Sid 265: tre hemman iMelby (förr Medelby), Högsby hade tillhört Halsten Bagge på1540-talet och gick sen till dottern Brita till Aneby och viahenne i arv till brorsdottern gift med Hans Strang och lydde underEkhult på 1600-talet tills dess att det vid arvsskiftet efterPeter Ulfsax död 1688 tillföll dennes måg Anders Campbell död1708.Hans Strang nämns flertalet gånger i Stockholm stads tänkeböckerfrån 1576 till 1617. Namnet stavas omväxlande Strang, Stranghe ochStrång:viij augustj:"Samme dag kom för rätten Dauid Poll, schotte, och tiltalede enannen schotte, benempd Hans Strangh, att han skulle haffuebelägrett hans hustru, och sade Dauid, att the wore vdj en cammeroch hade stängdt dören igen, och efther Dauid sådent förnam,rÿchte han dören vp med gewaltt och fan them både liggiendes isängen tilhope. Här till swarede Hans Strangh, att dören war ÿppenoch icke igen läst, och thå Dauidz hustrv kom in i cammeren, sadeHans Strangh sigh haffue lägett och soffuett och wiste inthet affhenne. Men när han waknede, satt hon för sängen och hade någreperun, som hon gaf honom." Vidare framkommer att Hans vid tidenför händelsen varit gäst hos Dauid, David Poll, och att Davidshustru hette Elisabeth Godtgafsdotter. [SST 76-78 s 73, s 226f.]Rättens sententia blir att eftersom David inte har något vittneska Hans "wärie sigh med lagen sielf tolfte huardere, att "the"inthet annet haffue haft att beställe med hustrv Lisebethe Dauidschottes, än thet som ärligitt och gott är".N:r 21. Strang, Hans (i 1. delen oriktigt benämnd Strong) tillSkälsnäs i Hults socken af Jönköpings län, d. 1609 20/12,härstammade från en gammal skottsk adlig ätt Strang, blef 1589gift med Carin (Bagge af Berga), som ännu lefde 1629, dotter tillAnders Bagge och Malin Slatte.Hans Strang var 1581 Konung Johans hoftjänare och ryttmästare förhoffanan samt blev 1584 1/10 ryttmästare för Upplandsfanan,hvilket befäl han sedan bibehöll till år 1598, då han måste rymmaur landet, emedan han med Upplandsfanan stått på Konung Sigismundssida mot Hertig Karl. I januari 1600 var han i Wittenstein, därhan synes fört befälet, och ehuru anhängare till konungen, nekadehan polackerna att däri inlägga garnison utan uppgaf i ställetfästet till hertigen (se 1. delen, sid. 87).Strang, som senast i början av 1570 inkom till Sverige och träddei Konung Johans tjänst, erhöll 1577 12/12 förpantning på gårdar iGammakils socken i Östergötland jämte hela Bråbygden i Kristdalasocken; fick 1579 11/8 skyddsbref för sina bönder därstädes, medanhan var ute på krigsresa i Lifland, och låg 1580 i borglägret påVästerås slott. Han har i Reval 1589 15/9 underskrifvitridderskapets och adelns supplik till konung Sigismund samt 1593Uppsala mötes beslut; erhöll konfirmation på Bråbygden af KonungSigismund 1594 30/6; s.å. innehade han äfven flera andra hemman iKalmar län i förläning. År 1586 11/6 erhöll han "öppet bref på enby benämnd Polaby, som är nio hakland, att behålla fri i enbehaglig tid". Såväl detta år som de två följande finns skrivelseranbefallande utbetalningar af fordringar i spannmål förRyttmästare Hans Strang. År 1588 29/12 utgafs öppet bref för HansStrang, som "nu hafver trolofvat framlidne Anders Bagges dotter",att igenlösa de af hennes fader bortsatta eller pantsattajordagodsen. [Kungl. lifregementets till häst historia, Band V:1,s 8f.]"Robert Strangh tillhörde en skottsk släkt, som med Hans ellerJohan Strangh inkom till Sverige under Johan III:s tid. Denne Hansvar under konung Sigismunds tid ryttmästare 'vid Upplandsfanan'och dog 'den 4 dag jul, som var den 28 decembris år 1609', enligtgrafstenen i Hults kyrka i Småland, hvarest han ligger begrafven.I sitt gifte med Carin Bagge af Berga, adl. ätten n:r 118, ägdehan flera barn, af hvilka sonen Albrecht, död 1651, som nämnes ihärvarande (Köping) domböcker redan 1633 20/11, och som skänkte1000 daler kmt till de husfattiga i Köping 1650, var handlande ochborgare i Stockholm. Dennes son Hercules var borgare först iStockholm och sedan i Köping; han blef efter farbrodern WelamStrangh ägare af Flohammars bruk i Västmanland; levde 1669 men vardöd 1674 och begrofs å Köpings kyrkogård; gift i S:t Nicolaiförsamling i Stockholm med Anna Jacobsdotter Schrymfier, i hennesförsta gifte, hade flera barn, bland hvilka sönerna Alexander, död1692, bruksarrendator, och Jakob, död 1706, brukspatron och ägareaf Nyhammars bruk i Grangärde socken, bägge voro borgare i Köping.En tredje son var Robert, född 1667 16/5."[PHT 1906 bilaga s 41]

Relationer och barn

Gift 1598-04-11.
Carin Bagge af Berga Bagge. uparrow.png Född 1568 i Högsby (H) 1 .
Död 1629 i Hult (F).
Magdalena Strang. rightarrow.png Född 1595 i Fliseryd (H) 2 .
Död 1628-10-02 i Fliseryd (H).
Katarina Hansdotter Strang. rightarrow.png Född 1598.
Död 1635 i Söderköping, se Sankt Laurentii (E).
Källor
  1. Balcaskie
  2. Åsebo

If you have any questions or something to tell me please email to: info@sunebring.com (Richard Sunebring) The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2022-12-31 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.