Född 1500 i Stockholm.
Död 1592 i Stockholm.
 

Levnadsbeskrivning

Ur Bure-DVD:n (2014): Släktboksavsnitt: Johan Bures hustru Margareta Mårtensdotters släktkrets Gerlach /van Emden/ Borgare Gift med Anna /Larsdotter+/ Bor/vistas Ca 1549, Svartmunkegatan (nuv. Svartmangatan), Stockholms stad. Stockholms stadsböcker 1549–1553, s. 7 Ur tryckta källor och litteratur Ur Stockholms stads tänkebok 1544-10-06, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. Den 6 oktober 1544 kommer Olof Eriksson, Hans Eriksson och ”Gerlagh van Emden” inför Stockholms rådhusrätt och befullmäktigar ”Gerlagz Hanns” att arrestera alla skottar han kan hitta i städerna till dess de får ersättning för det skepp och det gods som några skottar tagit ifrån dem. Stockholms stadsböcker 1544–1548, s. 27 1544-10-07, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. Den 7 oktober 1544 kommer Skeppar Olof, Hans Eriksson och ”Gerlagh van Emden” inför Stockholms rådhusrätt och anhåller om att kung Gustavs brev ska införas i Stockholms tänkebok. Brevet är utfärdat den 4 oktober 1544 [enligt riksregistraturet den 6 oktober] och ger de tre borgarna rätt att arrestera alla skottar i riket och beslagta deras gods till dess de fått full kompensation för den skada de lidit. Bakgrunden anges vara att några skotska uteliggare förlidne sommar varit på deras skepp ”vdj Vestersiön (vnder then norske siden viid Lindernåss)” och rövat både skepp och gods från dem och dessutom hanterat dem och deras folk mycket illa som om de hade varit deras uppenbara fiender. Stockholms stadsböcker 1544–1548, s. 27–29 1544-11-19, Stockholms stad. ”Gerlag van Empden” i stadens inre kvarter anges den 19 november 1544 vara en av de 48 borgare som vid behov skulle ”ware rådith bistondige medh rådh och dådh, ee huad som helst behoff är att handlas eller göras, thet som stadzens och then menige mandz gangn är i stadenom”. Stockholms stadsböcker 1544– 1548, s. 40 f 1549-03-08, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. I ett ärende rörande en fastighetstransaktion den 8 mars 1549 nämns i Stockholms tänkebok att tomten i fråga låg ”på Swarthmunka gatu [dvs. nuvarande Svartmangatan] twerth óffuer Gerlag v. Empdens hus på norra sidone”. Stockholms stadsböcker 1549–1553, s. 7 1553-06-19, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. En Jöns Andersson kärade den 19 maj 1553 återigen till ”Gerlagh v. Empden” angående den summa penningar som Markus Staede i Danzig var skyldig honom och för vilken Gerlag van Emden gått i borgen. Rådhusrätten gav Gerlag en tidsfrist inom vilken han skulle fara till Danzig där Markus Staede bodde och försöka utverka betalningen. Annars skulle Gerlag själv få betala skulden. Stockholms stads tänkeböcker 1553–1567, s. 21 1554-07-09, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. Stockholms rådhusrätt beordrade den 9 juli 1554 ”Hanns Mattias” [av namnet att döma av tyskt ursprung] att betala ”Gerlag van Empden” det han var skyldig honom. Kunde Hans framdeles bevisa att Gerlag och dennes hustru var skyldig honom något skulle denne gottgöra honom för detta. Stockholms stads tänkeböcker 1553–1567, s. 80 1570-08-13, Stockholms rådhusrätt, Stockholms stad. Inför Stockholms rådhusrätt den 13 augusti 1570 bekände ”hustrv Mechtele Gerd v. Embdens” att hon uppburit en summa i tyska daler av ”Pauell Rodhe vpå Timen Cornilies wegna”. I en dubblettnotis med samma datum längre fram i tänkeboken bekänner ”hustru Mechtele Gerd von Empden” att hon uppburit betalning på en större summa i tyska daler av ”Pauell Rodhe vpå Timen Cornelies wegne”. Direkt därunder skrivs: ”H[ustru] Mechtele sali[g]e Gerdz med Jan Baptiste.” Gerlach van Emden var då alltså avliden. Stockholms stads tänkeböcker 1568–1575, s. 97, 182 Johan Bures släktbok i autograf På en sida med rubriken ”Min [tillagt i efterhand ovanför: ’förra’] Hustrus Börd [dvs. härstamning]” finns inskriven en antavla som utgår från ”Margareta”, dottersonsdotter till ”Gerl. v. Em: [tillagt ovanför i efterhand, diskret och med tunn penna: ’Gerl v Em’] och ”H Anna”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 232r[s. 225] I en stamtavla utgående från Dietrich van Emden skrivs som dennes son ”Gerlich v. Emden”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 233v[s. 228] I en stamtavla som redogör för ”Bånga slächten” i släktbokens avsnitt om Johan Bures första hustrus släkt skrivs ”Hu: Anna Gerlichz Von Ämden”. Johan Bures släktbok i autograf, fol. 234v[s. 230] Person i autografen saknas i avskrift X37 av Bures släktbok. Kommentarer i Bure-DVD:n Eftersom Gerlach van Emdens hustru 1570 anges heta Mechtild torde denne ha varit gift tidigare med den Anna som i Johan Bures släktbok anges vara Gerlachs hustru. Enligt Johan Bures släktbok var den i Stockholms tänkebok omnämnde Skeppar Olof (Olof Eriksson) måg till Gerlach van Emden. N:r 6 Svartmangatan, norra delen Ej säkerställd på denna adress, men sannolik: 1484: Hustru Katarina , änka efter Peder skräddare , sålde sitt stenhus för 160 mark till Peder Prysse , som låg på den högra sidan när man gick från Stortorget till klostret. 1548, 1567: Kallades Gerlag van Emdens hus samt år 1597 det hus som Gerlag van Emden fordom ägde. Han var skriven här 1545-1560. Han och hans hustru Mechtild hade de två döttrarna Anna Gerlagsdotter , som var gift med rådman Olof Eriksson skeppare i dennes andra äktenskap, och en till namnet okänd dotter som fick sonen Didrick Hansson som sedermera ärvde fastigheten och stod skriven här 1595-1598, men han sålde detta korsverkshus med gårdsrum år 1620 för 450 daler (à 32 öre) tillriksrådet Jesper Mattsson Kruus, som redan ägde den södra delen. Grannen i riktning mot Stortorget var Didrik Bökmans arvingar.

Gifte och barn

Gift

Metchild .

Anna (Malin) Gerlachsdotter van Emden. Död i Stockholm.

Gerlach van Emden. Född 1500 i Stockholm. Död 1592 i Stockholm.        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister