Född 1658 i Jukkasjärvi (BD). [Svappavaara]
Död 1714 i Pajala (BD). [Junosuando masugn]
 

Levnadsbeskrivning

Bosatt: mellan 1678 och 1707 Svappavaara, Jukkasjärvi sockn.
Bosatt: mellan 1711 och 1714 Tornefors, Pajala sn
Vid Torneå rådhusrätt 23/2 1660 har han samlat på sig en diger meritlista: "Den 23 februarj höltz Extraord: Rådstugu förmedelst en twist emillan Bruchsförwaltarne och en deres kohlare Petter Serwijo. Tredde för Rätten Cristiern Willinghusen fulmächtig giort aff Bruchsförwaltarna, hwilka och sielfwe tilstedes muntligen berettade, at han Cristiern uthi denne Saak haffwer macht at giöra och låta. 1. först angaf Cristiern at Serwijo haffwer warit en oflitig arbetare, och intet drifwit sit arbete, efter Attestz 5 puncht som honom borde. Der till swarar Serwijo, at honom hade trutit wedh till kolningen. frågades honom ehuru sådant kunde bewijsas, der till han swarade at Bergmestaren wedt derom beskie andra skiell hade han intet att någon wedh honom hade trutit. 2. Beswerade sigh Bruchzfulmächtige at samma Serwijo haffwer warit laat, och försummat sit arbete, derföre haffwa de förbudit honom proviant, hwilket han sedan medh gewalt haffwer aff skrifwaren siellf tagit, hwilket Attesterar hans egen sohn skrifteligen. Serwijo swarar at han derföre togh proviantet sielf, at de intet wille gifwa åt honom 3. pratenderade och Cristiern, at Serwijo hade slagit Bruchzförwalternes fulmächtige, som war sat till at se på arbetzfålket, hwilken war tred uthi sin huusbondz stelle, som Attesten uthewijste. Hwar til han intet nekade haffwa giort, uthan seger sigh sådant haffwa giort för BruchzPrästens skull 4. Foregifwes och, at han oppå en allmenna wägh, haffwer sigh medh en dragen werria, söcht at dräpa Bruchzens fulmächtige Nicolas Lemoin, som med Attist opwistes, och der han intet hade warit hård skulle han honom haffwa igenomstukit. Hwar till Serwijo swarar, at han Lemoin enär han kom medh honom på wägen wille öfwerfalla, alt så förswarade han sigh det bästa han kunde. 5. At och han Serwijo hade welat dräpa Bruchzförwaltarnes fulmächtige och när han det intet kunde giöra slogh han fensterne sönder. Hwar till han swarade, at Nills Lemon hade hans hat ifrån honom tagit på wägen och emedan han intet fick hatten igen, slogh han fönsterna sönder. 6. Wijdare angaff och Cristiern Jacobson, at Serwijo i hans patrons kammar, hade welat medh wredzmodh, sökia Lemon, och emedan han intet slap efter sin willia, slogh han sönder fenstren, och reef en deel aff skorsten neder på taket. Hwar till han swarar och ej nekar, at han fenstrena utslogh och en deel aff skorsten, allenast för hattens skull som han mistade uthi slagsmålet medh bem:de Lemon. 7. Angaffz och at han som ingen redeligh Person, uthan någen giordh Rächningh, rymbde ifrån Bruket, uthan någon sin husbondz wedskap. der till han swarade at emädan han ingen mat eller kost fick aff sine husbönder, måtte han sigh derifrån begifwa. Hwar till Cristiern swarade, at emädan han intet arbete wille giöra, skulle honom ej medhdelas något proviant. 8. Angaffz och at samma Serwijo, hade försmedeligen medh skielsordh öfwerlastat sine patroner, med et tyffwe nampn. Hwar till han swarar at Abraham Måmma en Post tobak 1654 om Långfredagen undan tullen undandölgde, derföre hade han kallat honom för tyff. 9. Angaff och Cristiern at hans patroner wore af honom kallat Skielmar och Landz förrädare. der till swarar Serwijo at de hade sendt till Norrie 14 Skieppundh Jern, der medh hade de warit Skielmar och Landzens förrädare. Hwar till swarar Cristiern at sådant war skiedt medh Welb:ne H:r Landzhofdingens Wedskap, och endels derföre at Erfara huru stort Manskap der kunde finnas, och om de något intent hade os her uthi Swerige at infalla, som Welb:ne Landzhöfdingens bref Dat: Uhmeå den 22 Januarj An:o 1658. Angående Tyffweriet om instulna tobaket, berättar Hindrik Mårtenson, som då war tulnär, at tobaket blef richtigt förtullat och allt opwägit aff tulbetiente. Tulbetiente Hindrik Jönson berettar at tobaket blef wägit 626 Skålpundh, Mera wedt han intet aff, eij heller hade han mera der på at seija. 10. Angaff och Cristiern at Elias Serwijo haffwer skielt sine patroner och alles deres betiente för skielmar och tyffwar. Hwar till Elias Serwijo, at han sådant intet hade sagt ej heller skall någon sådant honom bewijsa. der på framlades en Attest aff gode Män underskriffwit, at han sådant hade sagt. Denne ofwanskreffne Ransachningh kan denne ringa Rätten intet afdöma, uthan den remitera til wederbörlige retter." Den nämnde Elias Servio torde vara son till Petter och ha medföljt fadern till Kengis 1654.
Bosatt i Junosuando, Masugn

Gifte och barn

Gift

Annika Larsdotter. Född 1652.
Död i Pajala (BD). [Junosuando masugn]

Frans Persson Servio. Född 1679 i Jukkasjärvi (BD). [Svappavaara]
Död 1756-06-11 i Jukkasjärvi (BD). [Svappavaara]

Johan Persson Servio. Född 1704 i Pajala (BD).
Död 1770-07-18 i Pajala (BD). [Junosuando masugn]
Begravd 1770-07-22 i Pajala (BD).

Petter Fransson Servio. Född 1658 i Jukkasjärvi (BD). [Svappavaara] Död 1714 i Pajala (BD). [Junosuando masugn] f Frans Petersson d.ä. Servio. Född 1625 i Belgien. [Vallonia Liege] Död 1688 i Pajala (BD). [Kengis] ff Peter d.ä. (Pierre) Servio. Född 1600 i Belgien. [Vallonia Namur] Död 1662 i Pajala (BD). [Kengis Bruk]    
 
   
 
fm Annika .    
 
   
 
m Karin Eriksdotter. Född 1630 i Julita (D). Död 1687 i Pajala (BD). [Kengis]      
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister