kyrkoherde.
Född uppskattat 1680 i Stockholms domkyrkoförs (AB).
Död 1728-06-04 i Umeå landsförs (AC).
 

Levnadsbeskrivning

kyrkoherde i Pennsneck.åren 1712 - 1725 Mag. Abraham Lidenius (1726-28), f. i Stockholm. Med hedrande betyg från Sthms triv. skola inskrefs han som stud. vid Upsala univ. 23 febr. 1705, aflade ej under sin 7-åriga studietid därstädes någon examen, men tilldelades af K. M:jt hederstiteln af fil. mag., då han som medhjälpare åt den nyutnämnde khden i Christina församling i Pennsylvanien Abraham Hesselius och i hans sällskap anträdde färden till detta den svenska kyrkans missionsområde i Nordamerika, f. d. kolonien Nya Sverige, dit de anlände 1 maj 1712. Till första verksamhetsfält fick Lidenius sig anvisad Pennsneck, en församling som i likhet med den äfvenledes i nuvarande New Jersey belägna Racoon då betraktades såsom annex till de på Delawareflodens motsatta sida liggande äldre församlingarna Vicacoa och Christina. Svenskarna i Pennsneck och i Racoon, där kyrka funnits sedan 1704, begärde 1714 att få utgöra ett själfständigt pastorat med Lidenius som khde, hvilket bifölls af Delawaremissionens tillsyningsman biskop J. Swedberg i bref, dat. Brunnsbo 24 nov. s. å. Den nye pastorns första uppgift blef nu att ombesörja byggandet af en liten träkyrka äfven i Pennsneck, hvilken trots ekonomiska svårigheter uppfördes 1715-17 och invigdes 30 nov. sistn. år under namnet S:t Georgii kyrka.

De svenska missionsprästerna, hvilkas arbete ofta stördes af de kringboende sekternas ofördragsamhet, prisades särskildt för sin fasthet i lära och öfvertygelse. Hesselius själf skall ha fört ett tjugutal kväkare öfver till sin församling, och Lidenius' driftighet och framstående egenskaper som själavårdare gjorde honom allmänt afhållen bland församlingsborna. Trots motigheter och försakelser höll han manligen ut, till dess han om våren 1725 återkallades till fäderneslandet. Af biskop Svedberg, som vid samma tid funnit anledning att yttra sig om honom, kallas han ğen kostelig man, som ther (N. Amerika) med största beröm hafver varit i samfelte 15 år. Han har sannerligen förtjänt ett vackert pastorat här hemma att hugna sig vid med hustru och barn på sin annalkande ålderdom.ğı Vid khdevalet i Umeå efter Grubb 13 dec. 1724 erhöll komm. i S:t Maria förs. i Sthm mag. Carl Kjellin högsta röstetalet, men konsist. uppsatte i första förslagsrummet khde Z. Plantin i Löfånger, ehuru denne fått endast en röst. Kungl. Maj:t gick emellertid utom förslaget och utfärdade 22 jan. 1726 fullmakt för Abr. Lidenius, hvilken till församlingens stora sorg afled redan 4 juni 1728, efterlämnande änka och fem små barn i fattigt tillstånd. (Hdpr. 3/7 1728.) G. m. Elisabeth von Ihmann, f. i Pennsylvanien, omg. 1730 m. khde M. Dahling i Löfånger. Hon hade en broder Garrit, som var bosatt i Pennsneck. Af barnen: Johan, f. i Racoon, återvände 1751 som präst till N. Amerika, utn. 20/10 1755 till khde i samma församlingar, som fadern förestått, men missskötte sig, afsattes från tjänsten 1763 och dog i misär 1768; Maria Lidenia, f. i maj 1724, g. 22/11 1744 i Löfångers prästgård m. mantalskommissarien Anders Degerström i Bygdeå, d. i barnsäng 16/12 1746, begrofs 27/12 i v. Walterska grafven i Bygdeå kyrkas kor; Christina, g. 30/9 1742 m. regem. fältskär Hartman Elias Eberhardt i hans 2. gifte, han åtföljde Västerb. regem. 1757 till Pommern och afled där 1758; Margareta Elisabeth, g. 31/3 1745 m. föraren vid Löfångers komp. Olof Glad. [Litt.: O. Norberg, Svenska kyrkans mission vid Delaware. Sthm 1893.]

Gifte och barn

Gift 1715-05-25 i USA [Holy Trinity Church, Wilmington, New Castle]

Elisabeth Van Immen - Von Ihman. Född 1694 i USA. [Salem, New Jersey]
Död 1734-05-16 i Lövånger (AC).

Johan Abraham Lidenius. Född 1717-10-14 i USA.
Död 1768.

Christina Lidenius. Född 1719-08-20 i USA.
Död 1719-10-17 i USA.

Christina Lidenius (Lindenia). Född 1720-10-28 i USA.

Elisabeth Lidenius. Född 1723-02-18 i USA.

Maria Lidenia. Född 1724-05-.. i Umeå landsförs (AC).
Död 1750 i Umeå landsförs (AC).

Abraham Lidenius. Född uppskattat 1680 i Stockholms domkyrkoförs (AB). Död 1728-06-04 i Umeå landsförs (AC). kyrkoherde.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister