Född 1618 i Nora (Y).
Död 1697-02-.. i Arjeplogs kbfd (BD).
 

Levnadsbeskrivning

Han afled i febr. 1697 och begrofs i Arjeplogs kyrka på samma gång som sin ungdomsvän och kollega khden därstädes Johan Læstadius SILBOJOCK. (Piteå lappmark.) Kyrkoherde nr 3 Ericus Petri Noræus Angermannus (1656-97), f. omkr. 1618 i Nora s:n. Stud. i Upsala 15 febr. 1645; blef hörare 1650 i Piteå skola och kallar sig 1653 scholæ Pithensis præceptor classicus (d. v. s. kollega i 3:dje klassen). Tillträdde Silbojocks pastorat 1656 med samma lön som företrädaren och mottog 6 juni följande år den af bruksförvaltaren omhänderhafda kyrkokassan. Hans ämbetsutöfning stördes på ett öfverraskande och ödesdigert sätt genom det anfall, som en norsk ströfkår i aug. månad 1659 företog öfver svenska gränsen och som ledde till hela bruksdriftens upphörande. Själf ögonvittne har khden skildrat händelseförloppet i en relation, dat. Arjeplog 30 aug. 1660.£ Han omtalar, huru han d. 15 aug. 1659 kl. 5 om morgonen varit ute med proviantskrifvaren vid bruket för att dra upp fiskenoten i Piteträsket (Sädvajaur) och just höll på att hala båten i land, då den fientliga styrkan, 20 man till häst och 80 man till fots, kom »ansättiandes uthi en gruffweligh furie». Anföraren, länsamtmannen i Nordlanden Preben von Ahnen satte pistolen för hans bröst och frågade, om han ville låta sig fånga eller nederskjuta; »bad alltså om kvarter» (pardon, nåd). Medan plundringen af proviantförråden och bruksinventarierna som bäst pågick, fick khden och hans hustru företräde inför »junkaren», anhöllo om förskoning till lif och egendom, »hvilket omsider till en del beviljades». Påföljande dag beröfvades kyrkan sin klocka, mässe- och altarkläderna samt andra mobilier, hvarefter den jämte flertalet hyttebyggnader stacks i brand. På prästfolkets ödmjuka bön skonades emellertid lilla hyttegården med tvenne mjölbodar, som pastorn betecknade som sin privategendom, under det att kronans hus, bodar, bagaroch bryggstugor samt fähus spolierades. Fienden aftågade därpå till Nasafjäll, där förstörelseverket fullbordades d. 18 aug. Då det klena ekonomiska utbytet af grufdriften icke lockade till dess återupptagande och nybyggarväsendet i dessa trakter trots statsmakternas uppmuntran icke haft nämnvärd framgång, blef pastoratets vidare existensberättigande starkt ifrågasatt. Konsist. i Hsand förkunnar sålunda 10 maj 1661, att dn. Ericus Petri Noræus, förordnad predikant vid Silbojoki, tillsvidare må behålla sina förre lappar, och så framt silfverbruket härefter icke upprättas utan det i Luleå uppfunnet är (Kedkevare) i stället upptages, må han sig dit begifva och njuta den lön, som där faller. (Hdpr.) Någon förflyttning blef emellertid ej af, utan Noræus stannade som pastor i Silbojock och kunde nu mera odeladt och med framgång ägna sig åt omvändelseverket i denna del af lappmarken. Ny kyrka uppfördes först 1691. Han afled i febr. 1697 och begrofs i Arjeplogs kyrka på samma gång som sin ungdomsvän och kollega khden därstädes Johan Læstadius. G. 14/11 1652 i Piteå m. Barbro Persdotter, dotter till lappfogden Pehr Anundsson i Klumben och Karin Olofsdotter Burman. Med anledning af giftermålet gaf brudgummen 8 dlr till Piteå sockenkyrka och vid hustruns död år 1682 skänkte han en silfverskål till Arjeplogs kyrka. Barn, hvilka antogo namnet Fjellström: Petrus, f. 4/10 1657, faderns efterträdare; Erik, klockare i Arvidsjaur; Mårten, handlande i Piteå, sedan klockare i Silbojock; Johan, bodde i Piteå 1687, sedan borgare och skeppare i Norge; Könik, d. 1680, begr. i Piteå; Karin, g. m. komm. Steph. Dalin i Burträsk; Sophia, g. 1) m. rådman Joh. A. Burman i Piteå, 2) m. rådm. Abrah. N. Touscher; d. 1728; Barbro, g. m. Anders Læstander, klockare i Piteå s:n; Brita, f. 1667, g. m. khden Johan J. Læstadius i Arjeplog, sedan i Silbojock, n. 6.

Gifte och barn

Gift 1652-11-14 i Piteå stadsförs (BD)

Barbro Persdotter. Född 1620 i Piteå stadsförs (BD). [Klumben]
Död 1682 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk]

Petrus Erici Noreaus Fjellström. Född 1657-04-10 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk]
Död 1707-05-15 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk]

Brita Norea Fjellström. Född 1667.
Död 1753-03-03 i Arjeplogs kbfd (BD).

Erik Petri Noræus. Född 1618 i Nora (Y). Död 1697-02-.. i Arjeplogs kbfd (BD). f Per Eriksson. Född 1590 i Nora (Y). [Nyland] Död i Nora (Y).      
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister