Kyrkoherde i Silbojokk och Arjeplog.
Född 1700 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojoll]
Död 1755-09-13 i Arjeplogs kbfd (BD).
 

Levnadsbeskrivning

Arjeplog AI:1 (1740-1772) Bild 8 / sid 1

SILBOJOCK (Piteå lappmark) Kyrkoherde nr 7 Johan Læstadius (1731-35), son till företrädaren. I skrifvelse 15 apr. 1730 underrättar prosten Dan. Solander konsist. i Hsand om faderns frånfälle och anhåller tillika om succession för sonen, som då låg som student i Upsala, enär han var både språket mäktig och ägde godt lovord om sig. Konsist. biföll och anmodade biskop Barchius, att examinera och ordinera Læstadius, vilken begärt att blifva prästvigd söderut. I brev18 juni s. å. anmäler L. att han till följd af biskopens förhinder varit nödsakad anlita utn. biskop Schröder, som dagen förut efterkommit hans begäran, samt att han stod i begrepp att omedelbart på en Luleå farkost avresa norrut för att övertaga den honom anförtrodda pastorsbeställningen i Silbojock, dit han enl. senare meddelande anlände 9 juli. Då församlingen enl. kgl. bref 26 juni 1734 skulle läggas som annex under Arjeplog, tillträdde han där som pastor 1735. Se Arjeplog, khde n. 7. ARJEPLOG. (Piteå lappmark.) KYRKOHERDAR 7. Johan Læstadius (1735-55), f. 1700, son till khden här n. 4, sedan i Silbojock, gymnasist i Strengnäs 1724, stud. i Upsala 15 febr. 1728, prästv. i Sthm af biskop H. Schröder 17 juni 1730 till nådårspred. efter fadern, och blef hans efterträdare i Silbojock 1731. Då emellertid denna församling i enlighet med kgl. br. af 26 juni 1734 skulle såsom annex förenas med Arjeplog, erhöll han transport hit ss. pastor mot skyldighet att 2 gånger sommartiden förrätta gudstjänst i Silbojock. Under hans tid tog lappskolan i Arjeplog i jan. 1742 sin begynnelse och hälsades med glädje af pastor, som ehuruväl han var språket mäktig och under de 10 år han här varit, lagt sig all vinning om lapparnas kristliga uppfostran, hoppades att genom barnens undervisning långt mera på 20 år än nu på de förflutna 100 åren, Dei gratia, skulle kunna vinnas. Ett par gånger sökte han, utan framgång, befordran till svenska pastorat. I en skrivelse till lappmarks-direktionen 30 dec. 1751 uttalade han sin resignation och tillade: »Den allsmäktige Gudens försyn och skickelse erkänner och vördar jag och tackar honom af allt hjärta, som låtit sin nåd vara väldig öfver mig under allt mitt arbete, bedröfvelse och trångmål». Oegennyttigt och nitiskt deltog han vid öfverseendet af lappska bibelöfversättningen och i redaktionen af lappska psalmboken af år 1744, där hans namn återfinnes under 11 psalmer. Af dessa äro 10 ånyo upptagna i 1786 års psalmbok och 5 i psalmboken af år 1849. År 1755, 13 sept., afled denne församlingens trogne, utmärkte herde. (Ref Sv Biogr Lexikon band 22) Barn: G. 1734 m. Catharina Gran, f. 1719, dotter af pastor i Lycksele, sedan i N. Calix Olof Gran, d. 2/4 1796, 14 barn. Barn: Johan, f. 4/12 1734, d. 27/3 1735; Olof, f. 31/1 1736, klockare i Luleå lf., d. 1794; Elsa Brita, f. 10/3 1737, g. 1761 m. klockaren Elias Burman i Piteå stad, d. där 30/11 1823; Anna Catharina, f. 20/10 1738, g. 1) 1764 m. komm. i N. Torneå Carl Brunnius, 2) 1779 m. khden David Cneiff i Carl Gustaf; Johan, f. 19/6 1740, skolmästare i Luleå stad, d. 22/12 1795; Sofia, f. 16/10 1742, g. 1770 m. khden i Ö. Torneå Olof Sandberg, d. 1789; Erik, f. 26/10 1743, d. 1744; Maria Elisabeth, f. 23/3 1745, d. 1/3 1750; Carl, f. 6/6 1746, bergsfogde, fader till sönerna Petrus och Lars Levi, d. 1832; Margareta, f. 16/9 1747, ogift, d. i Sthm; Magdalena, f. 17/2 1749, g. 1777 m. kollegan i Piteå skola Anders Bæckzelius, änka 1789; Maria Agatha, f. 8/3 1751, g. m. prosten Abrah. Frosterus i Ijo, d. på Kaupila hemman 12/8 1839; Daniel, f. 14/8 1753. komm. i Luleå lf., d. 1809; Ulrika Johanna (posth.), f. 23/9 1755, g. 1780 m. prosten Samuel Öhrling i Lycksele, d. 1809. ****************************** Den siste kyrkoherden i Silbojokk

Gifte och barn

Gift 1737 i Arjeplogs kbfd (BD)

Katarina Gran. Född 1718 i Lycksele kbfd (AC).
Död 1796-04-02 i Arjeplogs kbfd (BD).

Elsa Brita Laestadia. Född 1737-03-10 i Arjeplogs kbfd (BD).
Död 1823-11-10 i Piteå stadsförs (BD).

Johan IV Johansson Laestadius. Kollega Piteå Rektor (Skolmästare) Luleå.
Född 1740-06-19 i Arjeplogs kbfd (BD).
Död 1795-12-22 i Luleå domkyrkoförs (BD).
Begravd 1795-12-29.

Karl Laestadius. mältare och bergsfogde vid Nasafjäll.
Född 1746-06-06 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk]
Död 1832-03-17 i Arjeplogs kbfd (BD). [Jäckvik]

Johan Johanni Laestadius. Född 1700 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojoll] Död 1755-09-13 i Arjeplogs kbfd (BD). Kyrkoherde i Silbojokk och Arjeplog.
f Johannes Laestadius den äldre. Född 1664-01-30 i Arjeplogs kbfd (BD). Död 1730 i Silbojokk (BD). ff Johannes Nicolai Laestadius. Född 1615 i Ytterlännäs (Y). [Lästa] Död 1697-03-13 i Arjeplogs kbfd (BD).    
 
   
 
fm Anna Andersdotter Brenholm. Född 1638 i Piteå kbfd (BD). Död 1697-12-26 i Arjeplogs kbfd (BD). fmf Anders Larsson Huller. Född 1595 i Piteå kbfd (BD). [Öjebyn]  
 
fmm Sara Nilsdotter Rhen. Född i Piteå kbfd (BD). Död i Piteå kbfd (BD). fmmf Nicolaus Andreae Rhen. Född i Piteå kbfd (BD). [Öjebyn] Död 1628-05-.. i Piteå kbfd (BD). Kyrkoherde.
 
m Brita Norea Fjellström. Född 1667. Död 1753-03-03 i Arjeplogs kbfd (BD). mf Erik Petri Noræus. Född 1618 i Nora (Y). Död 1697-02-.. i Arjeplogs kbfd (BD). mff Per Eriksson. Född 1590 i Nora (Y). [Nyland] Död i Nora (Y).  
 
   
 
mm Barbro Persdotter. Född 1620 i Piteå stadsförs (BD). [Klumben] Död 1682 i Arjeplogs kbfd (BD). [Silbojokk] mmf Per Amundsson. Född 1580 i Piteå stadsförs (BD). [Klumben] Död 1643 i Piteå landsförs (BD). [Sjulnäs 19] Lappfogde i Klumben.
 
 
mmm Karin Olofsdotter Burman. Född 1595 i Piteå stadsförs (BD). [Klumben] Död 1671-02-26 i Piteå landsförs (BD). [Sjulnäs 19] mmmf Olof Andersson Burman. Lappfogde i Klumben.
 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister