Gruvfogde.
Född 1764-06-21 i Råneå (BD). [Årbyn]
Döpt 1764-06-22.
Död före 1838-11-26 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]
 

Levnadsbeskrivning

Råneå Dopbok C:2, Bild 213 av 250
Råneå AIB:3 sid 60, bild 40 av 169

Gällivare CI:2 (1775-1827) Bild 86 / sid 81
Gällivare C:2 bild 93 av 200
Gällivare C:2 bild 111 av 200
Gällivare CI:2 (1775-1827) Bild 138 / sid 133

Råneå AIa:4 (1770-1807) Bild 37 / sid 61
Anders sista natt i Råneå var 13/3 1791. Han flyttade till Gällivare samma år.
Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 26 / sid 38 Levde (namn Persson, Åström, Spikklubba överstruken) från 1790 till 1802 i Vassara (Kyrkbyn), Gällivare kbfd (BD).
Anders första namn i Gällivare var Persson-Spikklubba som han sedan bytte mot Åström.
Anders var måg till mäster Köhler som var en betydande man inom dåvarande gruvnäring. Anders kom att arbeta åt Köhler som gruvfogde.
Gällivare AI:1 (1776-1822) Bild 103 / sid 192 Levde som vice Grufvfogde från 1805 till 1817 i Kyrkbyn, Gällivare
Levde som Gruvfogde från 1803 till 1822 i Vassara (Kyrkbyn).
Gällivare AI:2 (1823-1838) Bild 118 / sid 109

Bouppteckning 1838-11-26 : Gällivare tingslags häradsrätt AII:2 (1820-1839) Bild 3550 / sid 125

Utdrag från boken DE MÖRKA BERGEN
Nu till utdrag från boken: Uppe i Gällivare strävade smålänningen Sven Söderberg som sprängare och sannskyldig gruvtomte. Han var med redan vid Robsahms första besök på berget, hade sedan "på god tro giftat sig och flyttat ditupp i tanken att hava utsikt för sin framtid." Från Storbackens nybygge sammanskrev han brytningsbesked och iakttagelser med ovan hand men trohjärtad omsorg om nådig barons intressen, av Bergskollegium fick han år 1812 medaljen "För snille och flit."
Sid 145 Vintrarna förgick, 1829 var ingen bra säsong men har efterlämnat en fullständig lista över Edeforskörslorna, som ger en inblick i färdena från berget. Tjugofyra frälsenybyggare forade sina nödtvungna kontraktsmängder, som icke översteg tio skeppund (ett skeppund 150 kg.) per hushåll. Traktens hästägare, länsmän, klockare, kyrkvärdar och vanliga bönder gjorde mer eller mindre lukrativa utflykter till kornbodarna, sporadiskt hjälpta av gruvfogden Anders Åström och sprängaren Söderberg, som tillsammans åstadkom tio Skeppund. Lappar med tolvmän i täten och änkor i kön tjänade in fyrtiofem premiedalrar i silver. Brännvinsåtgången var 67 kannor, 36 jungfrur och dessa 200 litrar supplerades med 124 tobaksrullar.
Totalt registrerades under året 312 betalda foror till en sammanlagd kostnad av 4605 riksdaler Banco. Den så nedförda malmkvantiteten uppgick till 2426 skeppund, 21 lispund, alltså ungefär 361 ton, motsvarande en modern järnvägslast om knappt nio vagnar.
Sid 122 Den 25 februari 1812 var S.G. Hermelin tvungen underteckna sin konkursansökan.
Sid 146 År 1818 blev så Kung Carl XIV Johan ägare av bland annat de så kallade Gällivarebergen. Kyrkoherde Johan Björkman i Gällivare lovprisade detta. Nödens sol tycktes denna kulna decemberdag 1818 äntligen uppgå över hans fattiga församling.
Sid 155 Kung Carl XIV Johan anställde år 1825 en man vid namn Sigismond Jean Baptiste Dehn att biträda vid handhavande av majestätets ekonomi. Som lön erhöll han 5000 riksdaler per år.
Sid 157 Den 25 maj 1828 anträdde denne Sigismond Jean Baptiste Dehn en resa från Stockholm och den 13 juni vandrade sällskapet över de spångade myrmarkerna fram till kyrkplatsen i Gällivare. Hans uppgift var att bese och organisera gruvdriften.
Sid 161 Motvilligt nödgades Sigismond Jean Baptiste Dehn avbryta sådana bergmansutflyckter för mera prosaiska mödor. Han underhandlade fram optimistiska avtal om malmsprängningen och anställde Sven Söderberg från Storbacken som ny förman. Utöver de vanliga fyra skillingarna per skeppund tillerkändes denne en ackordersättning i kornmjöl samt fastställda mängder av krut, svavel och borrstål.
Ävenledes genomgicks socknens åbokontrakt varvid allvarliga missförhållanden uppdagades. Vintertid utsattes nybyggarna för våldgästning av utsocknes forkarlar och särskilt upprörande övergrepp hade ägt rum förra säsongen när snön yrde i nattkölden hade nöden ingen lag i ödemarken. För att undanröja sådan rättslöshet kontraherades upptimrandet av ett logi för fyra man med stall.
Redan den 25 juni var han färdig för återresan, som anträddes längs forvägen över Ripas, Kaddevara och Nuortekano, till fots vandrade han över 12 mil, for sedan båtledes ner till Melderstein och nådde omsider Selets Herrgård.
Sid 168 År 1830 skötte Löjtnant G. Ström göromålen på Selets lokaladminstration efter Kabinettskammarherren Gyllenhaal som gett sig i väg 1827. Löjtnanten sade nu upp sig och i stället kom nu den smålandsfödde Carl Vilhelm Svenonius.
Nedbringandet av driftkostnaderna var den allt överskyggande uppgiften och med skrupulös snålhet sänkte Svenonius alla löner och fortariffer. Givetvis omfattade hans förvaltning främst Gällivare berg, där en detaljerad och edsvuren kontroll infördes för försvarsarbetena. För malmbrytningen tecknades hårda kontrakt med vitesförlägganden. Ansvarig var Sven Söderberg som nu från Storbacken fick flytta in i Anders Åströms boställe vid kyrkplatsen och tillerkändes Abborrträsks nybygge.


Gifte och barn

Utom äktenskap i Gällivare kbfd (BD) Gällivare CI:2 (1775-1827) Bild 200 / sid 195
Mademosselle Catharina Elis. Dynesia. Fadren förskrivs Anders Spikklubba

Gällivare tingslags häradsrätts 16 februari 1794 11
Gällivare tingslags häradsrätt AIa:3 (1790-1809) Bild 86

Lagförde KronoLänsman Johan Hindric Hjelmdahl drängen Anders Spikklubba och ogifta Catharina Dynesia för med var annan första resan övat Lönskaläge.
I anledning varaf den sidstnämda genast bekände att hon efter oloflig beblandelse med bemälte Anders Spikklubba, vid början af maj månad förledit år framfödt ett än levande flickebarn.
Men Anders nekade sig enträgit dertil vara fader eller att han haft något med Catharina at skaffa.
Varför Hjelmdahl såsom wittnen härutinnan åberopade Inhysesmannen Petter Burman jemte nybyggarna Erik Hedberg, Anders Larsson Nabba från Tournowari och Mickel Mickelsson i Kilwa samt Bonden Christopher Nilsson i Degersel och Råneå socken, af vilka Spikklubba jäfwade Hedberg och Burman såsom gifta med Catharinas fastrar, samt sökte äfven jäfva Christopher Nilsson, men denne fanns alenast vara gift med Spikklubbas faders Syskonabarn.

Hwadan Anders Larsson, Mickel Mickelsson och Christopher Nilsson framkallades samt såsom ojäfaktiga gå ed hördes, berättandes var för sig och mo Anders Larsson: att han endast för några år sedan, om än midsommars helg haft qwarter uti Skolgården och då erfarit det Spikklubba legat i säng med Catharina Dynessia. Upläst och erkändt.

2 do Mickel Mickelsson: hade sig ej något härom bekändt. Upläst samt 3:rio Christopher Nilsson: att han i februarii månad 1792, underresa hit up til platsen, tagit nattqwarter hos Nybyggaren Jöns Larsson i Nattavari, där Anders Spikklubba och Catharina Dynessia äfven varit och hade därvid när det blifvit kvällsdags en så kallad flatsäng bäddats på golfwet samt vittnet begifvit sig uti en i stugan varande ståndsäng, men Catharina Dynessia gedt wittnet erinna sig den, det han ock gjordt och sedan Catharina derstädes lagt sig, Spikklubba efter en stund jemwäl förfogat sig uti samma säng samt med henne öfwer natten sammanlegat, utan at wittnet likwäl förmärkt det något widare i sängen förehafts. Upläst och widgått.

Anders fortfor i nekande til Lägersmålet och Catharinas hit BruksInspektoren Välbetrodde Lars Löfgren påstod ....:

MEN EFTER NÅGOT BETÄNKANDE, VIDGAV Spikklubba DET HONOM härutinnan gjorda tilmälet

och thy samt i förmågo af 53 Cap. Mgl. Bco fäldes Anders Spikklubba och Catharina Dynessia at för Lägersmål första gången böta, han 3 Rdn 16 Bn och hon 1 Rdn 32 Bn varjemte 55 Cap. ny.......da balks dessa böter til Kyrkan utgif... Spikklubba 1 Rdn 16 Bn och Dynessia 32 Bn samt der hos i Kyrkans Sacristia enskilt skriftas och aflösas: Som och enligt 8 Cap. 7 ss ... ....
Anders Spikklubba åligger at til dess med Catharina Dynessia sammanaflade flickebarns födo och upfostran årligen bestå En Rdn 32 Bn, til dess at barnet sig sjelf födan förtjäna kan.

Katharina Elisabet ("Kajsa Lisa") Dynesia. Född 1771 i Gällivare kbfd (BD). [Vasara]
Död 1795-06-05 i Luleå domkyrkoförs (BD).

Fredrika Åström. Född 1793-05-15 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Döpt 1793-05-18.
Död 1865-04-27 i Överluleå kbfd (BD). [Svartlå 1]
Begravd 1865-04-30.

Gift 1796-03-13 i Gällivare kbfd (BD)

Brita Sofia Köhler. Född 1779-11-18 i Råneå (BD). [Melderstein]
Död före 1839-07-18 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Nils Petter Åström. Född 1797-03-10 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1865-02-01 i Gällivare kbfd (BD). [Hakkas]

Gustava Åström. Född 1799-10-18 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1860 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Brita Katarina Åström. Född 1803 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1812 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]

Sofia Lovisa Åström. Född 1806-03-05 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1858-08-11 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]

Ulrika Åström - Wennström - Söderberg. Född 1808-07-27 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1885-07-10 i Gällivare kbfd (BD). [Petersberg 1]

Johan Fredrik Åström. Gästgivare och tingstolk.
Född 1811-11-23 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1892-07-01 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara nr 1 1/18 mtl]
Begravd 1892-07-07 i Gällivare kbfd (BD). [Sid 45 Dödboken Gällivare]

Lars Henrik Åström - Köhler. Torpare, Bonde.
Född 1813-11-15 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Döpt 1813-11-18.
Död 1898-02-06 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby 11 7/64]

Brita Kajsa Åström. Född 1817-04-04 i Gällivare kbfd (BD). [Vassara]
Död 1869-12-12 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby]

Karl Åström. Född 1823-03-01 i Gällivare kbfd (BD). [Kyrkoplatsen]
Död 1889-04-13 i Gällivare kbfd (BD).

Anders Persson Spikklubba - Åström. Född 1764-06-21 i Råneå (BD). [Årbyn] Död före 1838-11-26 i Gällivare kbfd (BD). [Gellivare Kyrkby] Gruvfogde.
f Per Lo Andersson Svart - Spikklubba. Född 1738-04-01 i Råneå (BD). [Högsön] Död 1824-01-30 i Råneå (BD). [Mjöträsk] Soldat.
ff Anders Persson - Rånman. Född 1714-07-16 i Råneå (BD). Död 1741-08-23 i Finland. [Villmanstrand] Soldat.
fff Per Andersson. Född 1677-09-24 i Råneå (BD). [Degersel 8 Gunnarsbyn] Död 1762-06-02 i Råneå (BD). [Degersel Gunnarsbyn] 12-man Nämndeman.
ffff Anders Persson. Född 1648 i Råneå (BD). [Degersel] Död 1734-02-05 i Råneå (BD). [Degersel]
fffm Anna Jönsdotter. Född 1645. Död 1724-12-15 i Råneå (BD).
ffm Karin Grelsdotter. Född 1681 i Råneå (BD). [Högsön 7] Död 1772-07-07 i Råneå (BD). [Degerselet Gunnarsbyn] ffmf Grels Andersson. Född omkring 1658 i Råneå (BD). [Rånbyn 4] Död 1728-05-20 i Råneå (BD). [Rånbyn 4] Soldat.
ffmm Marit Malin) Jönsdotter.
fm Ella Jönsdotter. Född 1703-12-01 i Råneå (BD). [Rånbyn] Död 1788-03-30 i Råneå (BD). [Årbyn] fmf Jöns Nilsson. Född 1654 i Råneå (BD). [Prästholm] Död 1744-11-21 i Råneå (BD). [Prästholm 5] fmff Nils Hansson. Född 1629 i Råneå (BD). [Prästholm] Död 1711-02-08 i Råneå (BD). [Prästholm 5] Tolvman Kyrkvärd.
fmfm Anna Jönsdotter. Född 1626 i Råneå (BD). [Jämtön 1] Död 1698-06-03 i Råneå (BD). [Prästholm]
fmm Gertrud Larsdotter. Född omkring 1665 i Råneå (BD). [Niemisel] Död 1748-07-27 i Råneå (BD). [Prästholm 5] fmmf Lars Eriksson Spegel. Född omkring 1640 i Råneå (BD). [Niemisel 1] Död 1701-10-08 i Råneå (BD). [Niemisel] Corpral.
fmmm Sissla Johansdotter. Född 1638 i Råneå (BD). [Niemisel 2] Död 1708-06-01 i Råneå (BD). [Niemisel 1]
m Brita Persdotter. Född 1736-05-28 i Råneå (BD). [Rånbyn] Död 1817-12-06 i Råneå (BD). [Mjöträsk] mf Per Jönsson Mugg. Född 1699-05-12 i Råneå (BD). [Årbyn] Död 1761-05-29 i Råneå (BD). [Rånbyn 5] Soldat.
mff Jöns Larsson Berg. Född 1669 i Råneå (BD). [Årbyn] Död 1706-08-18 i Råneå (BD). [Årbyn] Soldat i Orrbyn.
mfff Lars Hansson. Död i Råneå (BD).
mffm Gertrud Eriksdotter. Född 1635 i Råneå (BD). [Högsön] Död 1698-01-29 i Råneå (BD). [Årbyn]
mfm Margareta Persdotter. Född 1665 i Råneå (BD). Död 1758-03-26 i Råneå (BD). mfmf Per Hermansson. Död 1715-05-20.
mfmm Marita Larsdotter. Född 1635 i Råneå (BD). Död 1704-10-22.
mm Karin Nilsdotter. Född 1693-12-24 i Råneå (BD). [Rånbyn 16 Sundet] Död 1768-03-26 i Råneå (BD). [Rånbyn 5] mmf Nils Persson Stadig. Född 1655 i Nederkalix (BD). [Innanbäcken] Död 1740-04-15 i Råneå (BD). mmff Per Knutsson. Född 1622 i Råneå (BD). Död 1695-10-19 i Råneå (BD).
mmfm Anna Persdotter. Född 1633 i Råneå (BD). Död 1696-02-02 i Råneå (BD).
mmm Anna Johansdotter. Född 1657 i Råneå (BD). Död 1740-05-29 i Råneå (BD). [ Rånbyn Sundet] mmmf Johan Jonsson. Född 1624 i Råneå (BD).
mmmm Anna Hansdotter. Född 1625 i Råneå (BD).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister