Kyrkoherde.
Born after 1610 in Skellefteå landsförs (AC).
Died 1695-03-09 in Jokkmokk (BD).
 

Biography

Anders Marci Grubb, född i Västerbotten på 1610-talet och sannolikt son till kapellanen i Skellefteå Marcus Andrae, blev student i Upsala i mars 1634. Av ett brev, daterat 9 oktober 1638, från Hudiksvalls borgmästare till Upsala domkapitel framgår, att dominus. Anders Marci ditsänts för att bli stadskapellan. Han hade provpredikat ett par gånger och även erhållit en liten penning för sitt omak, men församlingen ville ej ha honom, utan föredrog en annan. År 1646 var han huspredikant och informator i landshövding Frans Krusebjörns familj och blev av honom rekommenderad till stadspredikant i Umeå, men utsågs i stället kort därefter till kapelian i Skellefteå.
Under sin tjänstetid därstädes byggde han sig en egen bostad på »Brennan», för vilken hans hustru senare krävde ersättning på Skellefteå ting 1659. På grund av svaga utförsgåvor övergick han til skolstaten, tjänstgjorde som kollega vid Piteå trivialskola 1650- 52 och transporterades förmodligen följande år som skolmästare till Luleå. Stadsborna, som var missbelåtna med honom, emedan han tröttnade vid skolan och ej i leverne var såsom sig borde, begärde en annan. Härpå svarade Hämösands domkapitel 24 maj 1663, att »dn. Andreas Marci väl skall blifva ihugkommen, där någon lägenhet faller, som honom ifrån stort umgänge hålla kan och således t j enligare; emellertid borde man, som härtill, hafva med honom medlidande och söka att förekomma det, som honom kan förorsaka till oskicklighet». Ett tillfälle till förflyttning yppades 1671, då predikant sysslan i Jokkmokk blev ledig. På grund av att domkapitlets handlingar för denna tid äro förstörda, kan man ej fullt säkert avgöra, om denna tjänst med anledning av kungligt brev 27 september 1673 då ombildades till en självständig kyrkoherdebefattning. Grubb förordnades emellertid hit och tillträdde förmodligen 1673. Men även här gav hans ämbetsutövning anledning till grava anmärkningar varför konsistoriet i juli 1687 ditsände Daniel Edin som adjunkt. I augusti 1693 begär Grubb, att konsistoriet ej vidare måtte påbörda honom någon adjunctum, och säger sig vara »hel och hållen frisker, undantagandes att han intet kan visitera kotterna», det han för övrigt aldrig gjort under tidigare år. Den 28 februari 1694 refereras i konsistoriet prosten Esaias Graans i Luleå brev om den kyrkliga oredan i Luleå lappmark. Grubb hade bland annat låtit 15 lik stå ojordade och trots påminnelser ej förrättat jordfästningen. På den skarpa skrivelse konsistoriet avlät, svarade han, l. att jorden varit så hårt frusen, att dödgrävarna ej så snart kunnat få grifterna färdiga, emedan jorden först med eld måste brännas och göras lös, 2. att somliga föra liken till kyrkan om nätterna oveterligen, 3. att lappen själv, när liket är framfört, ej har någon omsorg om begravningen, utan låter det stå, till dess flera tillkomma. För övrigt framhåller han sig aldrig ha försummat gudstjänsten eller katekismiexamen. Konsistoriet hade redan dessförinnan behandlat frågan om Grubbs skiljande från tjänsten och uppsatt Matthias Groth på förslag till kyrkoherde i Jokkmokk, som 1693 förklarats för regalt pastorat. Denne tillträdde följande år med villkor att avstå 8 tunnor spannmål till årligt underhåll åt Grubb, vilken emellertid över 80 år gammal avled redan 1695, enligt Groths notifikation till domkapitlet i brev av den 9 mars samma år.

Spouse(s) and children

Married

Kerstin . Died in Jokkmokk (BD).

Barbro Andersdotter Grubb. Born 1645 in Jokkmokk (BD).
Died 1713 in Jokkmokk (BD).
Buried 1713-04-07. [Begravd i vapenhuset]

Margareta Andersdotter Grubb. Born before 1670 in Jokkmokk (BD).

Kritstina Andersdotter Grubb. Born in Jokkmokk (BD).

Anders Marci Grubb. Born after 1610 in Skellefteå landsförs (AC). Died 1695-03-09 in Jokkmokk (BD). Kyrkoherde.
f Marcus Andersson Andrae Grubb. Born 1562 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Died 1615 in Skellefteå landsförs (AC). Andre komminister och stadskapellan i Skellefteå.
ff Anders Jakobsson Grubb. Born 1530 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Died 1581 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] fff Jakob Andersson d.ä. Grubb. Born 1495 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Died 1565 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Lagman, lappfogde, köpman.
ffff Anders Persson Grubb. Born 1470 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe] Died 1543 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe]
fffm Mariet Jakobsdotter Bure. Born 1473 in Skellefteå landsförs (AC). [Bureholmen] Died 1529 in Umeå landsförs (AC). [Grubbe]
ffm Andersdotter. Born 1510 in Skellefteå landsförs (AC). Died in Umeå landsförs (AC). [Grubbe]  
 
fm Barbro Pedersdotter. Born 1537 in Umeå landsförs (AC). Died in Umeå landsförs (AC). [Grubbe]    
 
   
 
m Kerstin . Born 1570.      
 
   
 
     
 
   
 

Index of persons    Index of surnames    Index of places