Ansedel Anders Marci Grubb

(1610..)-1695

Född efter 1610 i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1695-03-09 i Jokkmokk (BD).
Anders Marci Grubb
Född efter 1610 i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1695-03-09 i Jokkmokk (BD).
Kyrkoherde
F Marcus Andersson Andrae Grubb.
Född 1562 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Död 1615 i Skellefteå landsförsamling (AC).
Andre komminister och stadskapellan i Skellefteå

FF Anders Jakobsson Grubb.
Född 1530 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Död 1581 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .


FFF Jakob Andersson d.ä. Grubb.
Född 1495 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Död 1565 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Lagman, lappfogde, köpman


FFFF Anders Persson Grubb.
Född 1470 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .
Död 1543 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .


FFFM Mariet Jakobsdotter Bure.
Född 1473 i Skellefteå landsförsamling (AC) 2 .
Död 1529 i Umeå landsförsamling (AC) 1 .


FFM Andersdotter.
Född 1510 i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död i Umeå landsförsamling (AC) 1 .

 
 
FM Barbro Pedersdotter.
Född 1537 i Umeå landsförsamling (AC).
Död i Umeå landsförsamling (AC) 1 .

   
 
   
 
M Kerstin .
Född 1570.


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde
Född efter 1610 i Skellefteå landsförsamling (AC).
Död 1695-03-09 i Jokkmokk (BD).
Anders Marci Grubb, född i Västerbotten på 1610-talet och sannolikt son till kapellaneni Skellefteå Marcus Andrae, blev student i Upsala i mars 1634. Av ett brev, daterat 9oktober 1638, från Hudiksvalls borgmästare till Upsala domkapitel framgår, att dominus.Anders Marci ditsänts för att bli stadskapellan. Han hade provpredikat ett par gångeroch även erhållit en liten penning för sitt omak, men församlingen ville ej ha honom,utan föredrog en annan. År 1646 var han huspredikant och informator i landshövdingFrans Krusebjörns familj och blev av honom rekommenderad till stadspredikant i Umeå,men utsågs i stället kort därefter till kapelian i Skellefteå.
Under sin tjänstetid därstädes byggde han sig en egen bostad på »Brennan», för vilken hans hustru senare krävde ersättning på Skellefteå ting 1659. På grund av svaga utförsgåvor övergick han til skolstaten, tjänstgjorde som kollega vid Piteå trivialskola 1650-52 och transporterades förmodligen följande år som skolmästare till Luleå. Stadsborna, som var missbelåtna med honom, emedan han tröttnade vid skolan och ej i leverne var såsom sig borde, begärde en annan. Härpå svarade Hämösands domkapitel 24 maj 1663, att »dn. Andreas Marci väl skall blifva ihugkommen, där någon lägenhet faller, som honom ifrån stort umgänge hålla kan och således t j enligare; emellertid borde man, som härtill, hafva med honom medlidande och söka att förekomma det, som honom kan förorsaka till oskicklighet». Ett tillfälle till förflyttning yppades 1671, då predikant sysslan i Jokkmokk blev ledig. Pågrund av att domkapitlets handlingar för denna tid äro förstörda, kan man ej fullt säkertavgöra, om denna tjänst med anledning av kungligt brev 27 september 1673 dåombildades till en självständig kyrkoherdebefattning. Grubb förordnades emellertid hit ochtillträdde förmodligen 1673. Men även här gav hans ämbetsutövning anledning till gravaanmärkningar varför konsistoriet i juli 1687 ditsände Daniel Edin som adjunkt. I augusti1693 begär Grubb, att konsistoriet ej vidare måtte påbörda honom någon adjunctum, ochsäger sig vara »hel och hållen frisker, undantagandes att han intet kan visitera kotterna»,det han för övrigt aldrig gjort under tidigare år. Den 28 februari 1694 refereras ikonsistoriet prosten Esaias Graans i Luleå brev om den kyrkliga oredan i Luleålappmark. Grubb hade bland annat låtit 15 lik stå ojordade och trots påminnelser ejförrättat jordfästningen. På den skarpa skrivelse konsistoriet avlät, svarade han,l. att jorden varit så hårt frusen, att dödgrävarna ej så snart kunnat få grifternafärdiga, emedan jorden först med eld måste brännas och göras lös,2. att somliga föra liken till kyrkan om nätterna oveterligen,3. att lappen själv, när liket är framfört, ej har någon omsorg om begravningen,utan låter det stå, till dess flera tillkomma.För övrigt framhåller han sig aldrig ha försummat gudstjänsten eller katekismiexamen.Konsistoriet hade redan dessförinnan behandlat frågan om Grubbs skiljande från tjänstenoch uppsatt Matthias Groth på förslag till kyrkoherde i Jokkmokk, som 1693 förklaratsför regalt pastorat. Denne tillträdde följande år med villkor att avstå 8 tunnor spannmåltill årligt underhåll åt Grubb, vilken emellertid över 80 år gammal avled redan 1695,enligt Groths notifikation till domkapitlet i brev av den 9 mars samma år.

Relationer och barn

Gift.
N.N.
Barbro Andersdotter Grubb. rightarrow.png Född 1645 i Jokkmokk (BD).
Död 1713 i Jokkmokk (BD).
Margareta Andersdotter Grubb. Född före 1670 i Jokkmokk (BD).

Levnadsbana

Källor
  1. Grubbe
  2. Bureholmen

If you have any questions or something to tell me please email to: info@sunebring.com (Richard Sunebring) The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2022-12-31 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.