Ansedel Brita "Mosis Britta" Larsdotter

1607-1674

Född 1607.
Död 1674-11-18 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
Brita "Mosis Britta" Larsdotter
Född 1607.
Död 1674-11-18 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
F Lars Målare.
Född omkring 1580.


     
 
   
 
     
 
   
 
M Kirstin .
Född omkring 1580.


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1607.
Död 1674-11-18 i Härnösands domkyrkoförsamling (Y).
http://re4u.se/glimten/at/mr_fam.htm

Målarelisbet, Lisbet. Född omkr 1614. Död 1674-11-18 i Härnösand (Y). När hon blev anklagad för häxeri och blåkullafärder var hon omkr 60 år, halt och gick med käpp. På själva avrättsplatsen föll hon till föga. Erkände bl.a att i Blåkulla 'vände hon (lång-)dansen'!Efter bekännelsen blev hon avlöst och mottog H.H.Nattvard. Sedan hon halshuggits, blev den döda kroppen bränd på bål. Även systern den nära 70-åriga änkan Mosis Britta och åtta andra kvinnor från staden dömdes och avrättades på samma sätt.Hur och varför uppkom den mentala smitta som yttrade sig i processer mot häxor och häxbål? I Histoire de l'Inqusition en France uppgav 1839 Lamothe-Langon att hundratals 'häxor' avrättats i Frankrike särskilt i trakten av Tolouse redan före digerdöden. Hans påståenden har sedan dess utan kontroll övertagits av alla forskargenerationer fram tills nyligen. 1975 och 1976 påvisade oberoende av varandra Norman Cohn och Richard Kieckhefer att dessa uppgifter helt enkelt var fabricerade i tendensiös avsikt.Häxprocesserna började först på 1400-talet. Kulmen kom på 15- och 1600-talen. Uppmärksamheten kom då att flyttas från sådan trolldom som skadade människor fysiskt till trolldom som innebar att man umgicks med och dyrkade djävulen (i Guds och Jesu ställe, dvs religiös revolt.Det rättsliga förfarandet fick också annan karaktär. Tidigare rördet det sig om tvistemål. Nu blev kyrkan och samhället åklagare, ex officio. Feministiska idéer på skör grund försvårade också sedan 1920-talet vetenskapliga framsteg och ledde till förvirring. Från ca 1980 erkänns allmänt vad man historisk metod konstaterat. En ursprunglig folklig fruktbarhets- och dödskult blir demoniserad, blir djävulskult, då inkvisitionen tar den om hand.I Centraleuropas religiösa och rättsliga splittring började systematiska förföljelser under sen medeltid. Häxeriet beror där till dels av social utstötning. Kriminella, avvikare, bråkmakare drabbas. I en stor del av Europa blev administrationen påtagligt centraliserad och förstärkt. Maktexpansionen blev även kulturell. Bondesamhällets 'naturmytiska' väldsbild stämplades som okristlig av de läskunniga, de lokala eliterna.Kollisionen mellan företrädare för äldre och ny världsbild blev särskilt hård och tillspetsad i isolerade bygder. Där var man minst beredd att överge sina traditioner för ett 'modernare' livs ökade individualism och rationalitet och faran därför särskilt stor att skräck för häxor skulle blossa upp och häxbål tändas. Häxan Elisabeth halshuggen och bränd på bål. Ett domstolsprotokoll från Härnösand den 5 oktober 1674 innehåller följande: "Hustru Elisabett Christopfer Larssonns Måhlaresdotter wedh 60 åhr, war af een hoper barn berychtadt föhra them till Blåkulla, derföre henne förehölltz bekiänna Sanningen i hon swarade. Inqen Människa föhra, utan heel oskylldigh wara, och om Barnen föhres, måtte någon annan giöra thet, efter then Ondes spökierij, hon beroopade sigh hafwa twenne sönner som ähre Prästmänn, en Cappellan i Särbro, denn andra i Torgzåker. Om hon wore af sådan Ondh artt, så måtte hon intet befodrat och hullpet dhem till itt sådant Gudhi behageligidt Embete: Dheremot henne förehölltz, att Onde Förälldrar, kunna åffta få godha barn, dherföre kan dhet skälet henne ey hiellpa." En liten kommentar innan vi fortsätter med protokollet. Nog har man hört talas om häxor, men att dom skulle flyga på en ko eller på en häst till Blåkulla, var någonting som åtminstone inte jag hört tidigare. Ännu mer intressant blir denna häxhistoria när det visar sig att du själv och många med dig härstammar i rakt nedstigande led från häxan Elisabet, vilket släktredogörelsen kommer att utvisa. Protokollet är förkortat eftersom månqa vittnesuppgifter är likartade. Och, vilket kommer att visa sig vittnena är barn i olika åldrar, till och med en sexårinq. När de skulle fara till Blåkulla hade de en trollformel, lydande: "Snipp Upp och nedh och så ända till hälfwites.!" Ett annat från Boteå 1674: "Flygh up och nedh till Blåkulla till Fahnen!" Nu åter till protokollet som handlar om Elisabet. Jonas Gene 12 åhr sade Måhlare Elisabett begynt föhra honom strax efter Juhl och i Natt som war, rijdit på een Röö Koo, hon har lärt honom dte fahrlige förbannelse Läsningarne Item gifftat och gifwit honom en Sölfwerskål på dtet han skulle bekiänna på någre förnämblige här i Stadhen. I Natt slogh hon honom 3 öhrefijhlar, för dtet han på henne hadhe bekiändt och dtet i fuhlstufwan förr ähn han kom in i Engle Cammaren, hennes Ahrbethe är att såga pa Kläden för ythan dtet hon kysser och klappar denn Onde. Jönns berättade att" Trullkarin och denne bemällte Elisabett hällsa hwarannan för Jungfrur i Blåkulla, och att hust: Elisabett, oansedt hon hallt är, och gåår widh kiäpp, wänder lijkwäll dandtzen der sammanstades." --- Elisabett begynte föhra denne Jöns, och ehwem som tager Jöns att föhra honom, är alltijdh denne Peer Mårthensson Reepslagare Styremann; Gossen refererade honom speela på Fiol och Cythera i Blåkulla, hafwer också een Påsa, i hwilken han tigger penningar där, och nähr han kommer till den Onde som ligger under bordet, så faller han på Knää, och sägier gif migh några Penningar för dtet iagh tienar digh och speelar för digh, han plägar och lyffta opp rumpan på hunden der ligger under bordet i Blåkulla och sleka honom baak, Männ Peer nekade till allsammans, säijandes dtet måtte wara en Underligh handel affter han intet weet dter af. Matz Hansson Sämskare, 10 Åhr, sadhe förbem:te Elisabett begynt föhra honom i Wåhras itt Åhr sedhan.--- I förledne Natt föllgde han bem:te Måhlare Lisabett på een bruun häst och Oluff Bagges Gossen war medh, flere såg han intet; Speelemannen sade han denn war som ligqer under bordet, hwilken speelar medh rumpan och dher effter dantza dhe, Reepslagares Peer Mårtensson hafwer han nu sedt i sällskap, ey heller kiänner han honom, denn Onde Kysser hustru Elisabett under bordet både baak och framman straxt hon kommer dhijt. Anders Bengtssonn sadhe h: Elisabett varit den förste som honom tagit till Blåkulla, i Natt war han åstadh, rijdandes på een hwit Koo, Jöns Jönssonn, Nills Mårhens Britta och Brodern, Statsskrefwarens Sällmanns barn tree stycken, och Peer Larsonns Märit woro med på samma Koo, (således 8 stycken) hust: Elisabett hafwer giftadt honom, gifwit gåfwor, tagit blodh af honom och mehre sådant. Män Prästen dter i Blåkulla hafwer lärdt honom läsa. Jons Joensson Wijk, 6 Åhr, klagade digh Måhlare Elisabett wara allt sedani Wåras förder till Blåkulla, jämbwäll förledne Natt redet på en Karl den han ey kiande, een stoor hoop barn föllgde medh, dem han ey heller alla kiande, Uthan allenast Davidz Pelle, Förbannelse Orden hafwer han lärdt dher läsa, Måhlare Lijsabett kookar dher den Onde kysser och klappar hon. Nähr han säger mehr barn hijt, swarer hon ja,ja k: herre, blodhen är på lijka sätt som tillförende förmähl aff honom tagen. etc. Britta Nilsdotter på 9 Åhret, sågier alltsedan Medsommarsdagen, wara fördt aff Måhlare Lijsabett, och i förledne Natt på en häst fölld henne, någre andre barn hafwa och warit medh, Britta lärdt läsa förbannellse bönerna, Warit gifft och ägdh 3 barn Aff hwilka ett är kookedt till Smorning, blodhen af henne taqen etc. --- Måhlare Lijsabett, hafwer fördt Jöns Månssons dotter Karin nu på 11 åhret gammal, hwilken nu förkom och berättade sigh länge blefwet förder af bem:te hust: Elisabett, Männ i natt reed hon medh henne på een stoor feet karl, oppå hwilkens Maga hon stod med fötterna och kiäde att han mjuker war. När Elisabett henne uthtogh, pekade hon på väggen medh Nåhlen, hwilken straxt öpnade sigh', att dher igenom hadhe kunnat kiöras medh häst och Wagn. Orde hon brukade då hon henne togh, woro, kom nu diefwulls Ellbrand. o.s.v. Det framgick av protokollet att 28 barn vittnade mot Elisabet. Av flera barn hade hon sugit blod. Nills Erichssonns Sohn 12 år klagade att Elisabet fört honom till Blåkulla och där har prästen lärt honom läsa a b c Booken och dte faselige förbannellse bönerna--- hon bet honom i ansiktet varefter hon och sög blod och gav åt "Svartekarln, som använder det till bläck att skriva med. Vi slutar har med barnens vittnesmål- alla inte medtagna- och fortsätter med de vuxnas vittnesmål. Öfwer Elisabett Måhlares, wiste Meenigheeteen intet annat säja ähn hennes Modher warit for Trulldomb berychtadt medhan hon leffde. Erich Clementssonn berättade sigh warit i Erich Erssons Smidia för 4 Åhr sedhan, och då blef omtahlt af mångom som dher forsamblade wore Att Måhlar Lijsabett har kommit Löpandes till dhem som höllo på brän Trullkiäringa smöhr eller bähreskarn på hällan, Sedhan hafwer hust: Elisabett kommit dhijt och soopadt ihoop askan, sampt bårtburit i en Kruka hwaraf tanken på henne kom, att hon skulle skylldigh wara. " Erich Erssonn Smedhen Constaterade dtet samma" o,s,v, Johan Anderssonn Luut sadhe så wäll Måhlare Lijsabett och hennes Syster Mosis Britta som dheres Modher hafft gammallt Trulldombsrychte uppå, Jönns Peerssonn Skoogh gaf tillkiänna hurusom Bodskapen dhet Norr i byen om Wåhren när han Uth släppes, alltijdh pläger stadna mitt för Måhlar Lijsbetz fönster, hwar af en stoor misstanke är förordsskadt. -- Britta, Nills Mårtencsons hustru, vittnade mot Elisabet. Hon hade hört av Jöns Mårtenssons hustru, Britta, att när de bränt "Bähreskarn" hos Britta hade Elisabet kommit dit och tagit bort det. Britta visste inte att boskapen stannade vid Elisabets fönster, men klagade över att Elisabet fört hennes fem barn till Blåkulla. Sententia (Domen) aflagd d. 12 Novemb. Såsom Hustru Elisabet Christopher Larssonns Måhlares med kraftige skäl är öfwertygadt fallet ifrån Gudh sin Skapare, dehr emot medh den ledne diefwulen sigh förbundet och beblandelse hafft, fördt honom Åtta och Tiugu stycken barn stora och små tillhanda, hwilka hon till hans tienst och dyrkan tillijka medh sig hafwer wellat bedrage och förföhre, i Ty hon them i Blåkulla lärdt dhe förskräckelige förbannelse böhnerne, tagit blodh Aff them, den Onde till Tienst, märcht, oh för dhet dhe sigh bekiändt, slagit. Item är härkommen af een sådan Modher som för Trulldomb berychtadt warit, hon sielf och samme rychte öfwer sigh samkadt medh Trullsmör, uppå hwilken, hon sedhan thet hoos annat follck förbrändt war, spåttadt och medh sigh bårtburit hafwer. Och ehuru wäll hon icke till bekiännelse, häruthinnen kan bringas, erkiänner lijkwäll Rätten af dhe många Omständigheter som in actis der om finns henne skylldigh, och sluteligen dömer henne, bådhe effter Gudh och Werldsligh Lagh skolle halshuggas och å Båhle brännas. Källa: Dombok i Landsarkivet i Härnösand Kommentar. Trullsmör och bähreskarn lär ha använts till mångahand ändndamål för den tidens skrockfulla människor, Kanske rentav för att bli befriade från anklagelser osv Ture Axelsson 1993 10 01 Tel. 0970-41078

If you have any questions or something to tell me please email to: info@sunebring.com (Richard Sunebring) The homepage start in http://sunebring.com/ Framställd 2022-12-31 av info@sunebring.com med hjälp av Disgen version 2023.